Práce v zahraničí - Německo část 2


autor: | publikováno: 20.07.2010


Postup pro udělení pracovního povolení v Německu.Postup pro udělení pracovního povolení v Německu.


Krok 1: Uzavření smlouvy o dílo mezi českým a německým podnikatelem


Získat pracovní povolení k vyslání pracovníků do Německa není možno jinak, než na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi českým a německým podnikatelem. Pozornost je třeba věnovat tomu, aby se skutečně jednalo o podnikatele - nesmí se jednat o nepodnikající osoby či společnosti veřejného práva (samosprávy, státní orgány atd.). Požadavky klade německé právo také na charakter samotné smlouvy o dílo:
· platba za výsledek, nikoli za hodinovou práci
· zhotovitel (vysílající podnikatel) řídí pracovníky
· objednatel (německý podnikatel) nemá žádný vliv na stanovení počtu či kvalifikací
dělníků
· zhotovitel odpovídá za vady v plnění (nese veškerá rizika v souvislosti se závazkem)
· zhotovitel vlastní materiál potřebný k provedení díla


Krok 2: Podání žádosti o přidělení kontingentu pracovních sil do SRN Licenční správě MPO


Žádost společně s příslušnými doklady (výčet potřebných dokladů je k dispozici zde: http://www.mpo.cz/dokument2618.html
je třeba podat k licenční správě MPO, jež na základě kritérií, jako je úplnost dokladů, charakter smlouvy o dílo či dosažení minimální produktivity práce na pracovníka, přidělí požadovaný kontingent - tedy v podstatě odsouhlasí vyslání žádaného počtu pracovníků a definuje podmínky vyslání (například stanoví mzdu, která bude vyslaným pracovníkům vyplácena). Řídí se přitom především kótami na počet možných vyslaných pracovníků z ČR. Žádost o přidělení kontingentu je k dispozici zde: http://download.mpo.cz/get/26429/26392/293482/priloha003.doc.
Telefonické konzultační hodiny Licenční správy jsou denně od 9.00 — 12.00 hod.


Krok 3: Odeslání smlouvy o dílo, potvrzení o přidělení kontingentu a dalších dokumentů příslušnému německému pracovnímu úřadu

Všechny potřebné dokumenty – mezi jinými tedy především doklad o přidělení kontingentu - (aktuální výčet ostatních dokumentů, které je nutno k žádosti připojit, naleznete na http://www.arbeitsagentur.de
je třeba zaslat nejméně 4 týdny před vysláním pracovníků na adresu regionálně příslušné pracovní agentuře (Agentur für Arbeit). Pro podnikatele z Česka se jedná o agenturu ve Frankfurtu nad Mohanem:
Kontakt:

Frankfurt/M

Agentur für Arbeit

Hainer Weg 44

60599 Frankfurt/Main

Tel.: +49 69 59769 - 587 or 554

Email: Frankfurt-Main.Werkvertrag@arbeitsagentur.de

Pokud pracovní úřad vydá rozhodnutí o přijetí žádosti, je možno zažádat o vydání jednotlivých pracovních povolení. Toto pracovní povolení je v zásadě vydáváno na dobu výkonu závazku ze smlouvy o dílo, maximálně však na 2 roky s možností prodloužení o 6 měsíců. Před vydáním pracovního povolení je třeba zaplatit částku 200 Euro za smlouvu a 75 Euro měsíčně za každého pracovníka.

Krok 4: Notifikace Kontrolnímu úřadu v Kolíně (Finanzkontrolle Schwarzarbeit)

Před vysláním pracovníků je důležité notifikovat tuto skutečnost Kontrolnímu úřadu v Kolíně. Adresa kontrolního Vrchní kontrolního řadu v Kolíně:

Kontakt:

Wörthstraße 1 – 3

50668 Köln

tel.: +49 221 9778-0

poststelle@ofdk.bfinv.de

Krok 5: Vyslání pracovníků, uložení dokumentů v místě výkonu službyNěmecký právní předpisy vyžadují, aby po celou dobu výkonu služby (resp. plnění zakázky) byly v místě výkonu služby dány k dispozici určité dokumenty, které slouží německým úřadům ke kontrole pracovněprávních předpisů. Tyto dokumenty musí být k dispozici v němčině.· Dokumentace o začátku, průběhu a skončení pracovní doby

· Pracovní smlouvy

· Výplatní páskyKrom povinnosti uložení těchto dokumentů v místě výkonu služby je také možno doporučit zaslat kopii smlouvy o dílo na adresu místně příslušného úřadu práce.Charakter potvrzení o vyslání ovšem nese také rysy povolení. Ačkoli je možno pracovníky vyslat okamžitě (podnikatel tedy nemusí na vydání rozhodnutí čekat), pokud Arbeitsmarktservice rozhodne negativně o vydání potvrzení o vyslání (musí tak učinit ve lhůtě dvou týdnů), je podnikatel povinen své zaměstnance do týdne z výkonu služby stáhnout.


 

© Copyright - All rights reserved Dispečerka.cz Obsah těchto stránek je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a jiné šíření jejich obsahu, nebo jeho částí v
jakékoli form
ě včetně obrázků, bez písemného souhlasu
autora "Dispečerka,o.s.", je nezákonné.