Smluvní podmínky  aplikace www.dispecerka.cz dostupné na dostupném na internetové adrese (URL) http://www.dispecerka.cz, provozovaném Volným svazkem občanských sdružení s názvem  DISPEČERKA, o.s.

 

Smluvní ujednání upravující užívání služby „HAVARIJNÍ SERVIS“ na portále www.dispecerka.cz

 

Následující text je "smluvním ujednáním ", jímž se Uživatel služby HAVARIJNÍ SERVIS (řemeslník nebo firma dílo provádějící) a Poskytovatel , níže uvedených služeb zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Smluvní ujednání) . Toto smluvní ujednání upravuje užívání služby HAVARIJNÍ SERVIS, provozované na www.dispecerka.cz

 

Část 1.

                                          

Pravidla užívání služby HAVARIJNÍ SERVIS, umístěné na www.dispecerka.cz
 

Svůj zájem o využití služby HAVARIJNÍ SERVIS, umístěné na portálu www.dispecerka.cz projeví Uživatel souhlasem s vyplněnou registrační kartou- ve spolupráci s dispečerkou. Uživatel podá o sobě potřebná data a údaje do registrační karty. Zároveň je seznámen a souhlasí s pravidly, uveřejněnými na www.dispecerka.cz. Na vyžádání jsou pravidla zaslána písemně zájemci-Uživateli.

 

Používáním Služby HAVARIJNÍ SERVIS na portále www.dispecerka.cz se rozumí registrace řemeslníka pro službu HAVARIJNÍ SERVIS v aplikaci www.dispecerka.cz, úhrada poplatku za služby na základě zaslaného daňového dokladu, využívání nabídky služeb HAVARIJNÍHO SERVISU.

 

ČÁST 2.

 

Na základě ústního souhlasu s vyplněnou registrační kartou je Uživateli zaslána faktura na předem sjednanou částku. Uhrazením této částky uživatel stvrzuje svůj souhlas s následujícím podmínkami projektu dispečerka.cz

 

Běžný Uživatel, který využívá nabídky služeb portálu www.dispecerka.cz , služby HAVARIJNÍ SERVIS a není registrován, používá www.dispecerka.cz, složku HAVARIJNÍ SERVIS - stejně jako další internetové aplikace pro vyhledávání .

                                                                                        

Odpovědnost Provozovatele

 

Provozovatel nenese odpovědnost za úmyslné uvedení mylných údajů ze strany řemeslníka a tím uvedení v omyl třetí osobu.
Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při vyplnění registrační karty (kromě těch, které jsou součástí jeho veřejné vizitky a složky), neposkytne třetí osobě.
Provozovatel prohlašuje, že je oprávněn dle zákona č.101/2000 Sb. shromaždovat osobní data Uživatele a to jen pro svou potřebu. Provozovatel prohlašuje, že vlastní potvrzení o oprávnění nakládat s osobními daty.
Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informovat o změně svých dat, uvedených na veřejné vizitce.
Provozovatel nenese odpovědnost za provedené dílo, pouze zprostředkuje havarijní zásah.

 

Část 3.

                                                                                                  

Odpovědnost Uživatele

 

Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel bude oprávněn zasílat Uživateli Služby Dispečerka jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Služba Dispečerka nabízí, o novinkách, které nabízejí ostatní služby provozované Provozovatelem a o produktech třetích osob.
Uhrazením poplatku za služby HAVARIJNÍ SERVIS aplikace Dispečerka cz Uživatel:
      1. potvrzuje souhlas na základě Zákona o Ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. s použitím údajů uvedených v registračním formuláři a s jejich zveřejněním v nezbytně nutném rozsahu. Tento souhlas uděluje na dobu své registrace na řemeslném portále Dispečerka. Poskytnuté údaje budou Provozovatelem užity jen v souladu s účelem Služby Dispečerka.cz. Uživatel úhradou potvrzuje, že veškeré údaje takto poskytované jsou pravdivé.
      2. poskytuje souhlas s ověřením platné registrace na ŽÚ
Uživatel bere na vědomí, že úhradou daňového dokladu na služby HAVARIJNÍ SERIVS projektu dispečerka.cz souhlasí s poskytovanými službami. Bere na vědomí, že základní poplatek je administrativním a nevratným poplatkem. Pokud v průběhu doby 12 měsíců registrace uživatel písemně prohlásí, že si již nadále nepřeje být zařazen v projektu dispečerka a požádá o vymazání z evidence, nebude mu vrácena žádná, ani poměrná část základního poplatku. Za zakoupené služby navíc bude vrácena poměrná část uhrazených poplatků (ode dne písemného storna do konce lhůty 12 měsíců registrace).
Veškeré záruky na materiál a provedenou práci nese Uživatel služby HAVARIJNÍ SERVIS, jako dodavatel materiálu a prací.
Platbu za provedené dílo hradí zákazník přímo registrovanému UŽIVATELI HAVARIJNÍHO SERVISU (řemeslníkovi či firmě, která provádí zásah HAVARIJNÍHO SERVISU). Cenu provedeného zásahu vyčíslí provádějící firma zákazníkovi na základě skutečných nákladů, souvisejících s havarijním zásahem.

 

Část 4.

                                                                                                    

Ostatní ustanovení

 

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel- Smluvního ujednání.

 

 

Vydalo : Volné sdružení občanských sdružení pod názvem DISPEČERKA a to:

IČ 22661646 DISPEČERKA ZLÍN, Žerotínova 226, 757 01 Valašské Meziříčí

 IČ 22708944  DISPČERKA JM, Husova 1030/33 602 00 Brno

www.dispecerka.cz, tel. 774 738 738, e-mail: info@dispecerka.cz

© Copyright - All rights reserved Dispečerka.cz Obsah těchto stránek je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a jiné šíření jejich obsahu, nebo jeho částí v
jakékoli form
ě včetně obrázků, bez písemného souhlasu
autora "Dispečerka,o.s.", je nezákonné.