Pálení klestí


autor: JN | publikováno: 13.04.2011


Víte, jak předejít požáru po jarním úklidu zahrady při pálení klestí?Je jaro, mnozí z nás mají zahrádky, zahrady nebo kousek pozemku, kde se chtějí cítit dobře a taky si patřičně udržují stav svých stromů a porostu v pořádku. Větve sice ořežeme, klestí vysekáme, ale co s tím dále, pokud jej nemáme kam odvézt, či jinak zlikvidovat. A tak se pouštíme do pálení.


Že je to činnost nadmíru zodpovědná si možná ani neuvědomíme až do okamžiku, kdy se mám oheň nekontrolovatelně rozšíří na místa, kde bychom to vůbec nečekali a nechtěli. Sousedova chata, stodola, či blízký lesík se může v okamžiku stát obětí neúprosných plamenů.


A tak jsme pro Vás připravili ve spolupráci s Miroslavem Rabelem ze Sboru dobrovolných hasičů Hranice pár informací jak zajistit bezpečnost těchto úkonů.


Nejdříve začneme citací zákonu:
zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.


A teď trošku přiblížení:


Vypalování porostu (též také zvané: plošné vypalování porostu) je zákonem zakázáno - jedná se především o podpálení suchého porostu (uschlé trávy) na loukách, v zahrádkách, v příkopech podél cest apod. – Pokud pálíte klestí z ořezaných stromů či klestí, není toto váš případ, ale z praxe víme, že je dobré toto připomínat.


Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám povinnost nahlásit pálení přikazuje zákon. Pro fyzické osoby (občany) platí stejná ustanovení pro zamezení vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí, zejména pálení většího množství materiálu) je vhodné předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje. Pokyny platí stejné jako pro podnikatele.

Oznámení o pálení klestí


Pálení klestu je třeba vždy nahlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Vybrat si můžete jeden ze tří způsobů:


- telefonem na operační středisko příslušného kraje ,
- e-mailem rovněž na HZS příslušného kraje
- vyplněním formuláře na webu HZS příslušného kraje (např.www.hzsol.cz).


V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon), a dále


- dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
- při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,
- místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,
- místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
- opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
- místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,
- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
- spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů,
- plošné vypalování porostů je zakázáno.

Doporučuji


vyplnit formulář na stránkách HZS příslušného kraje (např.: www.hzsol.cz - naleznete jej v pravém sloupci - OHLÁŠENÍ PÁLENÍ - odkaz: "Formulář pro ohlašování pálení") Internetové stránky hasičských sborů jsou podobné a všechny obsahují formuláře pro ohlášení pálení.


- kde uvedete všechny potřebné informace a navíc díky mapce můžete přesně označit místo pálení.


v den pálení zavolat na linku Informačního a operačního střediska příslušného kraje a potvrdit pálení - operační důstojník podle aktuálních podmínek může doporučit další opatření případně pálení odložit (v případě nevhodného počasí - období sucha, silný vítr).


Věřte, že je lépe pálení ohlásit hasičskému sboru. Jednak hasiči vědí o lokalitě, kde se z jejich hlediska něco děje a i kdyby se nic nestalo, kouř z pálených větví může nahlásit jiný občan, který si může myslet, že opravdu hoří a přivolá hasičský sbor. Platba za falešný výjezd taktéž není malá a Vám může uklízení pěkně prodražit.  

 S přáním hezkého dne za Sbor dobrovolných hasičů Hranice Miroslav Rabel a Jitka Němcová, Dispečerka, o.s.

© Copyright - All rights reserved Dispečerka.cz Obsah těchto stránek je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a jiné šíření jejich obsahu, nebo jeho částí v
jakékoli form
ě včetně obrázků, bez písemného souhlasu
autora "Dispečerka,o.s.", je nezákonné.